Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy:

 

Na podstawie rozdziału 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) dyrektorzy:

Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie ul. Kopernika 22

Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie ul. Sobieskiego 58

Przedszkola Komunalnego nr 1 w Szprotawie ul. Rolna 1

Przedszkola Komunalnego nr 2  w Szprotawie ul. Parkowa 4

Przedszkola Komunalnego nr 3 w Szprotawie  ul. Waszyngtona 5

Ogłaszają nabór na stanowisko

referenta ds. płac

w wymiarze pełnego etatu z podziałem na:

0,3125 etatu  w Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie ul. Kopernika 22

0,3125 etatu  w Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie ul. Sobieskiego 58

0.125 etatu  w Przedszkolu Komunalnym nr 1 w Szprotawie ul. Rolna 1

0,125 etatu w  Przedszkolu Komunalnym nr 2 w Szprotawie ul. Parkowa 4

0,125 etatu w Przedszkolu Komunalnym nr 3 w Szprotawie ul. Waszyngtona 5

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie ul. Kopernika 22

 

 1. Zakres wykonywanych zadań.
 2. Znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 3. Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych i zasad (polityki) rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont.
 4. Bieżące prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłaty wynagrodzeń (np.: oświadczenia, zaświadczenia, wykazy stanowisk uprawniających do dodatku itp.)
 5. Naliczanie poborów i sporządzanie list płac dla:

a/ pracowników  ww. jednostek

b/ osób wykonujących prace zlecone przez dyrektora w/w jednostek oświatowej              na podstawie umów cywilnoprawnych.

 1. Naliczanie i kompletowanie dokumentów służących do wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich i innych dla w/w jednostek oświatowych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 2. Zgłoszenie (ZUA) i wyrejestrowanie (ZWUA) pracowników i uprawnionych członków rodzin do ZUS-u, jak również wszystkich zleceniobiorców.
 3. Terminowe sporządzenie deklaracji miesięcznej DRA. Ustalenie w terminach ustawowych kwot przelewów do ZUS dotyczących składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz uzgodnienie raportów RCA, RSA, RZA.
 4. Prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i terminowe odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 5. Przekazywanie należności na rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe.
 6. Prawidłowe dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń na podstawie prawomocnych tytułów sądowych i administracyjnych oraz dobrowolnych oświadczeń.
 7. Terminowe przekazywanie potrąconych kwot należnych osobom trzecim.
 8. Prowadzenie rozrachunków w zakresie należności osobowych.
 9. Prowadzenie rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  i składek ZUS.
 10. Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.
 11. Sporządzanie dekretacji list wynagrodzeń.
 12. Przygotowywanie do dekretacji przelewów z dokonanych wpłat na ZUS, podatek dochodowy i innych potrąceń wg klasyfikacji budżetowej.
 13. Sporządzanie zestawień list płac za dany miesiąc wg klasyfikacji budżetowej.
 14. Przygotowywanie dla księgowości polecenia księgowego w rozbiciu na klasyfikację budżetową.
 15. Uzgadnianie obrotów i sald kont rozrachunkowych (z tytułu wynagrodzeń i rozrachunków publicznoprawnych) z pracownikami działu księgowości.
 16. Prowadzenie za pomocą systemu komputerowego kart wynagrodzeń (dochodów, potrąconych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) oraz kart zasiłkowych.
 17. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym m.in.: przepisy o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej, przepisy wewnętrzne jednostki).
 18. Terminowe sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych (PIT) w/w pracowników oraz przekazywanie informacji pracownikom i właściwym urzędom skarbowym.
 19. Przygotowywanie dokumentacji związanej z odejściem pracowników na emerytury lub renty (np. druków RP-7).
 20. Sporządzanie list płac i zestawień dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 21. Współpraca z kadrami w zakresie przesyłania danych osobowych
 22. Zapewnienie ochrony danych osobowych zawartych w przechowywanej dokumentacji.
 23. Bieżące załatwianie spraw interesantów, udzielanie wyjaśnień.
 24. Wykonywanie innych poleceń (służbowych) zleconych przez przełożonego.

B: Zadania pomocnicze:

 1. Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku w sposób umożliwiający terminowe wykonywanie zadań,
 2. Dogłębne zapoznawanie się z możliwościami obsługiwanych programów komputerowych (od strony użytkownika) oraz efektywne ich wykorzystywanie,
 3. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu potrzebę innych usprawnień umożliwiających sprawniejszą organizację pracy oraz właściwe wykonywanie zadań,
 4. Informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu wrześniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ww. placówkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wyniósł pow. 6%. W związku z tym pierwszeństwo w zatrudnieniu, przysługuje osobie niepełnosprawnej,  o ile znajduje się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

 

 1. Wymagania niezbędne
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane             z oskarżenia publicznego,
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Wykształcenie minimum średnie najlepiej ekonomiczne,
 6. Doświadczenie – minimum rok pracy w księgowości – w przypadku wykształcenia średniego,
 7. Dobra znajomość obsługi komputera - poparta oświadczeniem kandydata                  lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
 • Wymagania dodatkowe

 

 1. Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej i zasad (polityki) rachunkowości oraz innych niezbędnych do wykonywania zleconych zadań,
 2. Wiedza i umiejętność do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego (mile widziana znajomość obsługi programu Vulcan)
 3. Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 4. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektorów finansów publicznych (w komórce finansowo – księgowej).
 5. Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej, dyspozycyjność.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,     
 4. Kserokopie świadectw pracy  
 5. Kwestionariusz osobowy dla kandydata,
 6. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 7. Oświadczenie o niekaralności,
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych        w ofercie.

*Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego ”Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie, ul. Kopernika 22 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko referenta ds. płac”, w terminie do 16 października 2017 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dotarcia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
 • Aplikacje, które wpłyną w późniejszym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymogi formalne określane w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania. Z osobami tymi może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych w/w placówek.

Szprotawa, dnia 2 października 2017 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pdf 195.34 KB Jolanta Sztejner
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 październik 2017 13:04 Jolanta Sztejner
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 październik 2017 13:08 Jolanta Sztejner